Aktuality

7Dub2020

Kritéria pro přijímání dětí pro  školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy Kvasice dle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání  v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Kvasice,   pro školní rok 2020/2021, lze do MŠ přijmout děti, které splňují podmínky přijetí do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinností podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít odklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – postačí vyplnit „Čestné prohlášení k očkování“, které je součástí „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“.
Žádost ke stažení ZDE

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Do MŠ může být přijato i dítě mladší 3 let, nemá však na přijetí právní

Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou 

Děti budou přijímány do MŠ podle kritérií:

  1. Děti, které k datu 31.08.2020 dovrší 5 let věku–  děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Kvasice, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  2. Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 4 roky věku

(  s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Kvasice)

Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

  1. Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 3 roky věku

(  s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Kvasice )

Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

  1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti
  2. Ostatní děti podle věku

( s přednostním přijetím dětí bydlících ve spádové oblasti obce Kvasice do naplnění kapacity)

 

Miluše Rákoci, ředitelka MŠ Kvasice

7Dub2020

Podmínky  pro podání „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády způsobené výskytem onemocnění COVID-19, dochází ke změně v organizaci zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Místo pro přijímání žádosti :

Způsob odevzdání:

Mateřská škola Kvasice, okres Kroměříž,
příspěvková organizace
Zaslání poštou nebo osobně do poštovní schránky MŠ
Termín : 2.5.2020- 16.5.2020

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádostí o přijetí dítěte je možné pouze poštou nebo vložením žádosti do poštovní schránky MŠ.
Žádost je možné stáhnout ZDE
Ředitelka MŠ Vám ihned po doručení žádosti pošle informační email, kterým potvrdí přijetí Vaší žádosti, přidělí Vašemu dítěti registrační číslo a bude Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pošle zákonný zástupce současně ke kontrole údajů kopii rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu a vyplní  „Čestné prohlášení k očkování , které je součástí žádosti. Pro ověření informací ředitelka školy porovná s dětským očkovacím průkazem platným od 1.9.2019.
Čestné prohlášení k očkování nemusí vyplňovat rodiče dětí, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.

24Bře2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu koronavirové nákazy v zemi , bude mateřská škola ve Kvasicích zavřena i celý měsíc duben.  Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí, pokud je škola zavřená více než 5 dní v měsíci. Proto také bude rodičům, kteří platili plnou částku za školné v měsíci březnu vrácen přeplatek 270,-  buď převodem na účet nebo v hotovosti po otevření mateřské školy.
V prázdninovém provozu v měsíci červenci  proběhne vyúčtování školného a přeplatky za školné Vám budou vráceny.

Děkujeme za pochopení.

12Bře2020

Ředitelka MŠ Kvasice, na základě  rozhodnutí zřizovatele Obce Kvasice, přerušuje provoz MŠ s účinností od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

Na základě informací MŠMT při uzavření předškolního zařízení bude postupováno stejným způsobem jako u ostatních škol. Ředitelka školy bude na vyžádání zákonných zástupců dětí potvrzovat ošetřovné.

Žádost Vám potvrdíme v ředitelně školy :
Každé úterý od 8.00 -16.00 hod.

Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle paragrafu § 6, odst. 5, pokud bude provoz MŠ omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Jelikož tato situace uzavřením MŠ nastala, přeplatky Vám budou vráceny po obnovení provozu mateřské školy v letních měsících.

Pro aktuální vývoj situace, sledujte webové stránky mateřské školy. Případné dotazy zasílejte na email skolka@mskvasice.cz

Miluše Rákoci
ředitelka MŠ Kvasice

11Úno2020

Vzhledem k uzavření škol a dle nařízení MŠMT bude zápis do 1.třídy probíhat bez účasti dětí.
Termín zápisu na ZŠ Kvasice pro školní rok 2020/2021 je stanoven od pondělí 20.4. do čtvrtka 30.4.2020.
Podrobné informace k zápisu do 1.třídy naleznete na webových stránkách ZŠ Kvasice.

 

30Říj2019

Od pondělí 6.1.2020 opět zahájen sběr papíru pro první čtvrtletí.
Peníze získané výkupem papíru budou vloženy do fondu KRPŠ.
Děkujeme všem, kteří naši MŠ podporují.
 

21Říj2019

Vážení rodiče, zveřejňujeme aktuální školní řád. Prosím věnujte mu pozornost.
Děkujime, že si najdete čas na jeho prostudování.
Ke stažení ZDE nebo k přečtení níže.

[…]

20Říj2019

Rozšířili jsme galerii fotek naší školky o uskutečněné opravy, rekonstrukce a novou zahradu. Na dalším budeme usilovně pracovat.

Fotky jsou ZDE

Load More