Úplata za předškolní vzdělávání

Školné

Ředitelka Mateřské školy Kvasice podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

stanovuje výši úplaty předškolního vzdělávání pro školní rok 2019/2020: 500,- Kč

Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání. Zároveň školní neplatí děti s odkladem školní docházky.

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Úplata za kalendářní měsíc se platí trvalým příkazem na základě přiděleného variabilního symbolu.
Úplata je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Nedodržováním termínu plateb nebo neomluvenou nepřítomností dítěte delší než jeden měsíc rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.

Upozornění!
Úhrada školného se hradí trvalým příkazem na základě přiděleného variabilního symbolu  a úhrada stravného probíhá bezhotovostně inkasním příkazem.