Logopedická péče

Logopedická péče představuje vysoce specializovanou činnost v oblasti speciální pedagogiky.
V naší škole je poskytována dětem s narušenou komunikační schopností, a to v logopedické třídě.
Logopedická péče zlepšuje podmínky úspěšného vzdělávání dětí s poruchami komunikace a jejich inkluze do škol hlavního vzdělávacího proudu.

V této oblasti spolupracuje mateřská škola se Speciálně pedagogickým centrem v Kroměříži a dalšími centry.
Do logopedické třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení učitelkami z MŠ, SPC a souhlasu zákonného zástupce dítěte. Třída má nejméně 6 a nejvíce 14 dětí s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám dětí.