Informace k částečnému otevření mateřské školy – od 12.4. 2021

Vážení rodiče,

protože jsme již obdrželi upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky. Děti které se budou účastnit vzdělávání budou rozděleny ve třídách po maximálně 15 dětech, může se tedy stát, že nebudou ve své kmenové třídě. 

Pokud se rozhodnete děti s povinným předškolním vzděláváním za těchto podmínek do školky nedat, nemusíte. Stačí je řádně omluvit. Na vyžádání můžeme těmto dětem zajistit náměty k distančnímu vzdělávání.

 Ministerstvo zdravotnictví umožňuje od 12. dubna 2021 osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách těmto dětem:

 •  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
 • a dále dětem rodičů zaměstnaných v následujících oblastech:
 1.  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2.  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 4. příslušníci ozbrojených sil,
 5. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 6. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 7. zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 8. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Od rodičů pracujících ve výše uvedených oblastech bude vyžadováno doložení potvrzení zaměstnavatele.

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
  jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy které škola obdržela od MŠMT.

Vyjímky: Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KVASICE:

Testování dětí bude probíhat 2x týdně při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky nebo před budovou školky. Děti budou testovány vždy v pondělí a ve čtvrtek, pokud se tyto dny nebudou výuky účastnit tak budou testovány první den účasti.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance), za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. Počítejte tedy s časovou náročností – vyhodnocení testu trvá 15 minut. V případě negativního výsledku pracovníci školy dítě převezmou a odvedou do třídy. V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Instruktážní video k testování je zveřejněno v samostatném příspěvku na webu.

Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Budete-li potřebovat upřesňující informace, neváhejte mne kontaktovat.

Mgr. Kateřina Goldmannová, zástupkyně ředitelky MŠ Kvasice