Informace k poplatkům

Úplata za školní stravování je splatná nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, řídí se Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

1.kategorie: děti 3- 6 let, strávníci MŠ – 29,-Kč

2. kategorie : děti nad 6 let, strávnící MŠ – 31,- Kč

 
Pokud dítě ve školním roce tj. od 1. září do 31. srpna dosáhne 7 let, bude zařazeno ve druhé kategorii.
Týká se dětí s odloženou školní docházkou.

Platba je prováděna bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy 000027-5995670207 / 0100, zákonní zástupci jsou povinní zajistit dostatečné množství finančních prostředků na účtu, ze kterého je platba prováděna.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit do 7:00 nebo den předem v evidenční docházce v přízemí budovy MŠ. 

Není-li v tomto termínu dítě omluveno, vzniká první den nepřítomnosti dítěte nárok na odebrání stravy do vlastních nádob. Neodhlášené obědy se účtují v plné výši.

Upozornění
Nejpozději mohou zákonní zástupci omlouvat děti (v případě nemoci apod.) v daný den do 7:00  na telefonním čísle MŠ 573 358 045
Při omlouvání dětí lze využít také SMS zprávu, ve tvaru: jméno dítěte, třída, datum omluvení, na mobilní telefonní číslo: 725 396 271